A7530A 800mA ( Typ. ) 升压转换器 Boost ( Step up )

A7530A  800mA ( Typ. ) 升压转换器 Boost ( Step up )

这顆是低噪声,恒定频率(300kHz)开关电容性倍压器

支持非常低电源输入范围0.9 ~ 5.0V和2.0 ~ 5.2V / 250mA的输出定电压范围

超高效率95%,非常低的耗电流15uA

A7530A SOT-23 & SOT-25 封装可供设计使用